te Workum

Begrafenisvereniging "Fonds Naastenliefde"

 

Welkom op de internetpagina van begrafenisvereniging

 

"Fonds Naastenliefde"

 

- sinds 1884 -

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 7 maart 2019 in de Brouwershof in Workum.

Aanvang om 20.00 uur

1. Opening met presentielijst

2. Gedicht

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Notulen 135e algemene jaarvergadering 2018

5. Jaarverslag secretaris over 2018

6. Ledenadministratie

7. Pauze 8. Jaarverslag penningmeester over 2018

9. Bestuursverkiezing: Mevrouw Marian van der Wal-van Balen is aftredend en herkiesbaar Tegenkandidaten kunnen zicht tot 24 uur vóór de jaarvergadering melden bij de secretaris

10. Vaststellen contributie

11. Vaststellen ledenkorting

12. Bespreken statutenwijziging

13. Rondvraag

14. Sluiting

(Agenda is te downloaden via "Downloads"

Copyright © 2019. All Rights Reserved.